Polityka prywatności

Polityka prywatności w spółce pod firmą
ASP GROUP PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 – 300, ul. Legionów Polskich 9B

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, adres e-mail: biuro@aspgroup.pl , nr tel .: +48 730 012 300

Użyte w niniejszym dokumencie Polityki Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:

  1.  „Polityka Prywatności” – rozumie się przez to niniejszy dokument, tj. Polityka Prywatności obowiązująca w ASP GROUP PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
  2. „Administrator Danych Osobowych” lub „ADO” - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych, tj. w niniejszym przypadku ASP GROUP PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 - 300, ul. Legionów Polskich 9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej numer NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł.
  3. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. „Dane osobowe” - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  5. „Przetwarzanie” – operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  6. „Sklep” – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.aspshop.pl  prowadzony przez Administratora Danych Osobowych.
  7. „Użytkownik” - każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności Sklepu.

Niniejszy dokument służy przedstawieniu sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o Użytkownikach Sklepu. Zapewniamy, że wszelkie informacje dotyczące Użytkowników korzystających z naszego Sklepu są przez nas wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pana/Pani Danych osobowych jest spółka ASP GROUP PL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41 - 300, ul. Legionów Polskich 9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice  Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000444072, posiadającej numer NIP: 6292465417 oraz numer REGON: 243063104, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł., adres e-mail: biuro@aspgroup.pl , nr tel.: +48 730 012 300 .

2. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z naszego Sklepu, w tym dane niezbędne do złożenia zamówienia i/lub korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, są przetwarzane w następujących celach:
1) w celu niezbędnym do wykonania umowy (sprzedaży towaru, świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem naszego Sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu), której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem którejkolwiek z tych umów – tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, obejmujących:
marketing bezpośredni, tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku utworzenia przez Pana/Panią konta usługobiorcy w ramach Sklepu lub zawarcia z ADO umowy sprzedaży towaru. W ramach przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych dla celów marketing bezpośredniego ADO będzie wysyłał Panu/Pani informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o produktach i promocjach ADO, pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej zgody na otrzymywanie powyższych informacji handlowych,
w przypadku, gdy nie jest Pan/Pani stroną umowy, a jedynie przedstawicielem naszego klienta (usługobiorcy w rozumieniu postanowień regulaminu Sklepu) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas jako ADO i stronę trzecią – naszego klienta reprezentowanego przez Pana/Panią, tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem,
3) marketing bezpośredni produktów ADO w przypadku zapisania się przez Pana/Panią do newsletter’a i wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych osobowych w takim celu, tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody. W ramach przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego ADO będzie wysyłał Panu/Pani informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o produktach i promocjach ADO, pod warunkiem wyrażenia przez Pana/Panią dobrowolnej, dodatkowej zgody na otrzymywanie powyższych informacji handlowych,
4) w celu zapewnienia możliwości logowania się do swojego konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu bez konieczności podawania hasła, tj. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody.

3. Pliki Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez Sklep w urządzeniu Użytkownika. ADO w ramach Sklepu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system.

Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej Sklepu, między innymi:
a) wpływ na procesy i wydajność korzystania ze Sklepu — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami Sklepu przez Użytkownika. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej Sklepu i poszczególnych podstronach;
b) stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze Sklepu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron Sklepu oraz utrzymywać stan sesji. Oznacza to że jeżeli Użytkownik loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji, a tym samym po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła (o ile Użytkownik wyraził zgodę na zapamiętanie loginu i hasła), co sprzyja komfortowi korzystania ze stron Sklepu. Ponadto pliki cookies umożliwiają zapamiętanie produktów, które Użytkownik dodał do koszyka, co oznacza, że np. przejściu na inną podstronę lub odejściu od urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, nie ma konieczności ponownego dodawania do koszyka produktów, które Użytkownik dodał już wcześniej;
c) tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Sklepu (jak wiele osób otwiera stronę internetową Sklepu, jak długo na niej pozostaje, które treści wzbudzają największe zainteresowanie itp.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji Użytkowników.

Co istotne, zawartość plików cookies, poza plikami logowania się do swojego konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu bez konieczności podawania hasła, nie pozwala na identyfikację Użytkownika, a za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane Pana/Pani Dane osobowe. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach. Zawartość plików cookies jest dodatkowo szyfrowana przez co osoba trzecia, nawet jeżeli uzyska do nich wgląd, zobaczy jedynie losowy ciąg znaków.

Dla Państwa wygody portal internetowy, na którym znajduje się Sklep, używa plików cookies i podobnych technologii po to, by dostosować Sklep do potrzeb Użytkownika oraz w celach statystycznych. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo możliwość takiego skonfigurowania swojej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies w pamięci swojego urządzenia. Efektem zmiany może być jednak utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu.

Poniżej przedstawiamy Państwu instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne przeglądarki:

Google Chrome
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

4. Wymóg podania danych osobowych

Podanie Pana/Pani Danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, jak również w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej Sklepu. Odmowa podania Pana/Pani Danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i/lub wykonanie umowy sprzedaży i/lub korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu. W pozostałym zakresie (tj. na potrzeby ewentualnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i/lub zapisania się do newsletter’a) podanie przez Pana/Panią Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymywania informacji handlowych i/lub zapisania się do newsletter’a.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani Danych osobowych są:
ADO oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania Danych osobowych przedstawiciele ADO,
podmiot świadczący nam usługi księgowo - rozliczeniowe (Franciszka Kuć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIURO KSIĘGOWO-FINANSOWE FRANCISZKA KAZIMIERA KUĆ z siedzibą w Bukownie, 32 – 332, ul. Niepodległości 2 lok. 58),
operatorzy pocztowi („Poczta Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8),
kurierzy (w tym: DHL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 – 672, ul. Domaniewska 47; „UPS POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 01 – 222, ul. Prądzyńskiego 1/3; GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Komorniki / Gmina Głuchowo, 62 – 052, ul. Tęczowa 10),
przewoźnicy (w tym: CAT LC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, 05 – 850, ul. Ożarowska 40/42; Burian Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworzu, 43 – 384, ul. Cyprysowa 240; MORSKA AGENCJA GDYNIA SP. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81 – 341, ul. T.Wendy 15; OMEGA TRANSPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Poraju, 42 – 360, ul. Armii Krajowej 75/12),
podmiot świadczący nam usługę hostingu poczty e-mail (KEI.PL Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30 – 418, ul. Zakopiańska 9),
podmiot świadczący nam usługę hostingu strony internetowej, na której znajduje się nasz Sklep (Amazon Web Services Ireland Ltd z siedzibą w Burlington Plaza, Burlington Rd, Dublin 4, Irlandia).

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych jest zależny od celu oraz podstawy prawnej ich przetwarzania:
a) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży towarów, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy – Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonaniem takiej umowy, albo przez dłuższy okres czasu jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie określonych danych przez dłuższy okres czasu (np. w przypadku umów handlowych i roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – dokumentację przechowuje się przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione) – w takim wypadku Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w takich przepisach,
b) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy na świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego Sklepu, której jest Pan/Pani stroną lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy – Pana/Pani Dane osobowe będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, nie dłużej niż 3 lat od zakończenia korzystania z powyższych usług, na koniec roku kalendarzowego,
c) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. marketingu bezpośredniego – Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, jednakże dane te będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższym przetwarzaniem tych danych, które miało miejsce do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż 3 lata od wysłania ostatniej informacji handlowej, na koniec roku kalendarzowego,
d) w przypadku Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w związku z zapisaniem się do newsletter’a, tj. dla celów marketingu bezpośredniego oraz Pana/Pani Danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia możliwości logowania się do swojego konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu bez konieczności podawania hasła - Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie, jednakże dane te będą przechowywane przez ADO do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższym przetwarzaniem tych danych, które miało miejsce do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata, na koniec roku kalendarzowego.

9. Prawo do wniesienia skargi

W przypadku uznania przez Pana/Panią, że przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgodnie z art. 77 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Uprawnienia podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do dotyczących Pana/Pani Danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia – w  przypadkach wskazanych w przepisach art. 17 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO. W przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonania umowy, przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia swoich Danych osobowych. W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do ADO np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych ADO wskazanych w pkt 1 powyżej.

11. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani Danych osobowych odbywa się dla celów doprowadzenia do zawarcia i wykonania umowy pomiędzy nami jako ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią klientem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec takiego przetwarzania, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do ADO np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych ADO wskazanych w pkt 1 powyżej, a w przypadku posiadania przez Pana/Panią konta usługobiorcy w ramach naszego Sklepu może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego również w ramach powyższego konta usługobiorcy po zalogowaniu się.

12. Bezpieczeństwo danych osobowych

Pragniemy Państwa zapewnić, że Państwa Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). ADO na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka celem oszacowania ryzyka właściwego dla przetwarzania oraz wdrożył odpowiednie środki - takie jak m.in. szyfrowanie strony internetowej ADO oraz wszelkich połączeń, które minimalizują to ryzyko. Strona internetowa naszego Sklepu została zaszyfrowana poprzez zastosowanie certyfikatu SSL, który służy potwierdzeniu właściciela danej strony oraz szyfrowaniu komunikacji między przeglądarką internetową Użytkownika a serwerem. Dodatkowo, korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do konta Użytkownika, który został zabezpieczony wymogiem podania loginu oraz bezpiecznego hasła, które musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną małą i jedną dużą literę oraz co najmniej jedną cyfrę lub znak specjalny. Ponadto ADO wdrożył środki, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym poufność. Oceniając ryzyko w zakresie bezpieczeństwa danych, ADO wziął pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem przez niego Danych osobowych, w tym takie jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utracenie, zmodyfikowanie, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych i przedsięwziął odpowiednie środki w celu zapobieżenia takim skutkom.

13. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony Danych osobowych.
2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia uruchomienia Sklepu.